www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Provoz a správa nemovitostí

Nabídka služeb

Naše firma Macocha, stavební bytové družstvo Blansko se sídlem Pražská 66 Blansko, vznikla v roce 1959. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti výstavby bytových domů, jejich provozu a správy. Kromě správy družstevních bytů ve vlastnictví družstva a správy pro společenství vlastníků (celkem cca 4.365 bytů) zajišťujeme správu domů pro 30 dalších subjektů (malá družstva i společenství vlastníků) včetně vedení účetnictví. Naše služby nabízíme ve vysoké kvalitě a odborné úrovni a za rozumnou cenu.

Správu vykonáváme podle uzavřené mandátní smlouvy, kde je zahrnuto i řešení případů, kdy by došlo k finančnímu poškození klienta naší činností. Odměna za správu je smluvní. Je stanovena pevnou částkou jako součin počtu spravovaných jednotek (byt, garáž, nebytová jednotka) a paušální částky na druh jednotky. Odměna se upravuje jednou ročně podle zveřejněné míry inflace. Od roku 2006 činila paušální částka 110,- Kč na byt a měsíc , na garáž 13,- Kč na měsíc bez DPH, za správu nebytových prostorů 2,5 % výnosů z nájemného.

Pod tlakem inflace, zvýšení cen paliv, energií a služeb družstvo přistoupilo od 1.1.2019 ke zvýšení ceny za správu na částku 150,-- Kč/byt/měsíc, na garáž 14,-- Kč/měsíc bez DPH. Za tuto cenu bude družstvo vykonávat komplexní správu, která zahrnuje i benefity poskytované družstvem. Do benefitů zahrnujeme pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, díky rámcové pojistné smlouvě lze vyčíslit úsporu v částce 35,-- Kč/byt/měsíc. Úspora nákladů v nižší ceně za odběr elektřiny ve společných prostorách domů je cca 4,-- Kč/byt/měsíc, úspora v ceně plynu vychází cca 30 %. Tyto benefity dosáhlo družstvo díky poskytnutým množstevním slevám.

V mimořádných případech může družstvo poskytovat správu pouze v základním rozsahu. Činnost správce v základním rozsahu poskytovaných služeb nezahrnuje benefity družstva a zajišťování oprav a údržby. V níže uvedeném soupisu poskytovaných služeb to v podstatě znamená, že družstvo nezajišťuje činnosti uvedené pod bodem 6, 14 a 20.

Vzhledem k tomu, že se provozem a správou domů zabýváme dlouhodobě a většina zaměstnanců pracuje v oboru delší dobu, máme přehled o kvalitě práce a cenách většiny dodavatelských firem nabízejících své služby v Blansku a okolí.

Správce zajišťuje veškerou činnost spojenou s provozem domu tak, aby nezatěžoval mandanta běžnými problémy spojenými se správou. Při rozhodování má však mandant konečné slovo.

Stručný přehled zajišťovaných činností

Správce se zavazuje:

1. Sjednávat a připravovat k podpisu smlouvy s dodavateli médií a služeb potřebných k provozu objektů mandanta a kontrolu jejich plnění v rozsahu:
- dodávka elektrické energie objektu
- dodávka vody a odvod odpadních vod
- odvoz odpadků
- dodávka tepla a teplé užitkové vody
- dodávka plynu objektu a další
2. Zajišťovat pravidelné revize a technické prohlídky podle platných norem na vrub mandanta včetně zajištění odstranění zjištěných závad
3. Zajistit technické prohlídky objektů za účelem zjištění technického stavu a jeho evidence, zajištění opravy.
4. Zajišťovat na požadavek odečty poměrových měřidel pro účely kontroly a rozúčtování nákladů na vrub mandanta
5. Vést evidenci spravovaných jednotek v objektu (byty, garáže,NBP).
6. Zajišťovat opravy a údržbu objektu na vrub mandanta podle plánu oprav schváleného mandantem nebo podle písemného požadavku včetně sjednání, uzavření a kontroly dodržování obchodních smluv.
7. Zajišťovat výběr a evidenci úhrad od uživatelů ve výši a lhůtě stanovené mandantem.
8. Upomínat a vymáhat opožděné platby včetně poplatku z prodlení.
9. Zajišťovat roční vyúčtování nákladů za dodávku služeb spojených s užíváním.
10. Vést účetnictví mandanta v souladu se zákonem o účetnictví.
11. Vést provozní účet mandanta, ke kterému má správce zřízeno dispoziční právo. Z provozního účtu může správce čerpat na svůj účet pouze smluvenou odměnu podle této smlouvy. Dále je povinen v řádných termínech uhradit z tohoto účtu závazky vyplývající ze smlouvy o správě podle dispozic mandanta. Nebo je možné vést provozní účet mandanta ( bez dispozičního práva k účtu ) pouze na základě předaných dokladů.
12. Předkládat mandantu účetní doklady o hospodaření a čtvrtletně přehledy o hospodaření.
13. Zajišťovat daňové povinnosti mandanta.
14. Zajišťovat pojištění majetku mandanta a vyřizování pojistné události. Pojištění majetku pod rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou s Kooperativa a.s. je velice výhodné i z pohledu množstevních slev a bonusů poskytovaných pojišťovnou.
15. Zajišťovat podklady pro kontrolu výkonu správy zástupcem mandanta a na požádání je po dohodě předložit.
16. Zajišťovat styk se zástupcem mandanta prostřednictvím svého zástupce.
17. Vést evidenci členů a orgánů mandanta včetně podpisových vzorů.
18. Vést archiv účetní dokumentace.
19. Evidovat nájemní smlouvy na jednotky.
20. Metodicky pomáhat při činnosti mandanta.
21. Odpovídat za vzniklou škodu mandantovi způsobenou svoji činností.

Výkon funkce statutárního orgánu

Pokud současné Stanovy společenství vlastníků určují, že funkci člena statutárního orgánu může vykonávat pouze člen společenství, není možné, aby bylo statutárním orgánem družstvo Macocha, stavební bytové družstvo. V případě, že stanovy budou umožňovat, aby funkci předsedy společenství vykonávala právnická osoba, je možnost ze strany našeho družstva tuto činnost vykonávat.

Cena je stanovena na základě poptávkového řízení.

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz