www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Výpis z obchodního rejstříku

Úplný výpis z obchodního rejstříku

vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Dr.XXXIV, vložka 28

Den zápisu: 15.12.1959
Obchodní firma: Macocha, stavební bytové družstvo
Sídlo: Blansko, Pražská 66
Identifikační číslo: 00048291
Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání:
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.

2) Předmětem činnosti družstva je zejména:

a) výstavba, popř. zabezpečení výstavby bytů v družstevních domech, jakož i výstavba nebytových prostor, které pronajímá svým členům,
b) výstavba, popř. zabezpečení výstavby bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob
c) přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů svým členům a uzavírání smlouvy o nájmu družstevních bytů popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním
d) provádění, popř. zabezpečování údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to pro své členy i případně pro jiné osoby
e) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby
f) vykonávání činnosti za účelem podnikání:
fa) projektová činnost v investiční výstavbě
fb) zajištění správy a provozu nemovitého majetku
bc) ubytovací služby
fd) nájem bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva
fe) realitní činnost

Statutární orgán - představenstvo:
předseda družstva: JAROMÍR PETLACH, dat. nar. 19. prosince 1971
místopředseda družstva: JUDr. MIROSLAV BOJDA, dat. nar. 13. ledna 1952
člen představenstva: BOHUSLAVA ŠEVČÍKOVÁ, dat. nar. 8. ledna 1953
člen představenstva: VLADIMÍR SUK, dat. nar. 6. prosince 1961
člen představenstva: Ing. JAROMÍR ZEZULA, dat. nar. 2. srpna 1955
člen představenstva: Ing. MIROSLAV SKOUMAL, dat. nar. 9. června 1950
člen představenstva: Mgr. ANNA DVOŘÁKOVÁ, dat. nar. 17. července 1948

Kontrolní komise:
předseda kontrolní komise: Ing. VOJTĚCH DOČEKAL, dat. nar. 15. října 1943
místopředseda kontrolní komise: PAVEL BOREK, dat. nar. 24. května 1961
člen kontrolní komise: DALIMÍR MAREK, dat. nar. 14. července 1960
člen kontrolní komise: BOŘIVOJ MAREŠ, dat. nar. 19. prosince 1945
člen kontrolní komise: MARIE VESELÁ, dat. nar. 1. dubna 1942

Způsob zastupování:
Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.

Základní členský vklad:
500,- Kč
Zapisovaný základní kapitál: 50000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
- Způsob zřízení: Rozhodnutím ustavující členské schůze ze dne 13. 11. 1959 a schváleno Radou ONV v Blansku dne 9. prosince 1959.
- Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na výročním shromáždění delegátů konaném dne 17. června 1993.
- Shromáždění delegátů konané dne 25.5.1995 schválilo změnu stanov v čl.13 písm.c),v čl. 89 odst.2 písm.b), v čl.47 odst.5 a v čl.93 odst.2 písm.e) a f).
- Shromáždění delegátů konané dne 25.5.1995 schválilo sloučení s Prvním bytovým družstvem Rájec-Jestřebí,Školní 440-445, Rájec Jestřebí,Školní 440-445 s tím, že veškerá práva a povinnosti přechází dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov na družstvo SBD Macocha.
- Shromáždění delegátů konané dne 27.5.1999 schválilo přijetí nových stanov družstva.
- Výroční shromáždění delegátů družstva 22.5.2001 schválilo změnu stanov družstva.
- Na výročním shromáždění delegátů družstva dne 11.11.2003 byly přijaty změny stanov družstva.
- Shromáždění delegátů družstva dne 18.05.2004 přijalo změnu Stanov družstva.
- Shromáždění delegátů dne 13.5.2014 změnilo stanovy přijetím nového znění.

Tento výpis byl pořízen z oficiálního serveru českého soudnictví - www.justice.cz.

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz